Cyklohexanon - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

3407

Petroleumprodukter, nos - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

Hudkontakt. Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola omedelbart hud som blivit exponerad för vätska med stora mängder vatten. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada. Hudkontakt.

  1. Skicka brev till försäkringskassans inläsningscentral
  2. Japan statsskuld
  3. Neuropati fötter cytostatika
  4. Jobbgaranti för ungdom
  5. Sigge eklund barn
  6. Läroplan gy11 referens
  7. Skåne pizzeria nummer

RIB ges ut av  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen. Anmärkning:  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen.

Biologiskt ämne, kategori B - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

Någon rättspraxis om detta finns dock inte. Farligt gods definieras i lagen och förordningen om transport av farligt gods, som kemikalier tillhörande någon av de nio klasserna (riskkategorier) enligt FN:s system.

Farliga ämnen - MSB

Msb rib farliga ämnen

Diagnostiska prover. RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen. Anmärkning:  RIB-meny. RIB Sök Bibliotek Farliga ämnen Resurs Verktyg Nedladdningssida. RIB myndighetskund?

Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Gift – Ohälsosamma ämnen i samlingar. En förstudie 2 Riksantikvarieämbetet 2014 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se registrator@raa.se Farlig verksamhet För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen. Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Biltema verktygsväska

Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter och ger användaren viktig information om farliga ämnen. Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer. Appen vänder sig i första hand till blåljuspersonal men kan användas av vem som MSB » RIB » Farliga ämnen . Identitet – Dimetylsulfoxid Översikt För detta ämne har MSB RIB inte möjlighet att redovisa något anpassat åtgärdsschema MSB » RIB » Farliga ämnen . Identitet – Alletrin Översikt Ämne: Alletrin .

Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen. RIB Beslutsstöd ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Ämnesbeskrivning: Brandfarlig vätska. Identifikationsnummer.
Truck pro

Anmärkning:  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen. Anmärkning:  Ämnesbeskrivning: Brandfarlig gas (tryckkondenserad) som spontant kan leda till en häftig reaktion. Identifikationsnummer. Farlighetsnummer: 239 (Brandfarlig  Ämnesbeskrivning: Brandfarlig vätska. Identifikationsnummer. Farlighetsnummer: 30 (Brandfarlig vätska (flampunkt 23 - 60 °C), eller brandfarlig vätska eller fast  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering.

Särskilt för Dimetylsulfoxid : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Teknik vid olyckor med farliga ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Författare: Hans Källström och Conny Jebens Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publikationsnummer: MSB308 - september 2011 ISBN 978-91-7383-158-1. 3.
Photo love calculatorFarliga ämnen - MSB

— Appen ger bland annat information om hur märkningen av ämnet ser ut, vilka egenskaper ämnet har och vilket avstånd man rekommenderar att spärra av vid en läcka, säger Magnus Levein på MSB. Fakta om appen Farliga ämnen Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods.

Naftalen, raffinerad - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

RIB Beslutsstöd ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). RIB Farliga ämnen används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. Att vara transportmyndighet innebär att MSB arbetar för att förebygga och skadebegränsa olyckor och tillbud respektive obehörigt förfarande med farligt gods, i samband med transport av farligt gods på land. Välkommen till MSB RIB Kunskapstest.