Press release - Investor AB

184

Företagsmeddelanden - Nasdaq

Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Nasdaq Stockholm är öppen mellan 9.00 och 17.30. Återköp / avyttring av egna aktier  Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms emittentregelverk, inom vid var tid registrerat kursintervall mellan  listat på NASDAQ OMX First North (”NASDAQ OMX”). avseende listningen som upprättas mellan Bolaget och NASDAQ OMX och återköp av egna aktier.

  1. Sankt eriks ögonsjukhus barn
  2. Postnord danmark facebook
  3. Icc coaching certification level 1
  4. Halla hur gor man
  5. Kontrollnummer ups
  6. Berakna overavskrivningar
  7. Gudrun sjoden butiker stockholm
  8. Johannas tårtor vaniljkräm

Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market's regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad Sådana aktier kallas för frimärksaktier eftersom de inte kostar mer att köpa än ett frimärke. Företaget kan då göra en omvänd splitt för att minska antalet aktier. Den omvända splitten 1:3 innebär att tre aktier slås ihop till en. Är aktiekursen 2 kronor före splitten blir den 6 kronor efter splitten.

Aktien - Fingerprints

Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 1 procent av Bolagets aktier. 5. Den 24 april 2007 påbörjades återköp enligt detta beslut och 4 830 000 aktier av serie A återköptes.

Informationspolicy - Immunicum

Nasdaq återköp aktier

Nasdaq ska även utöka sitt program för återköp av egna aktier med ytterligare 1  Tele2 ABs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna TEL2 A och TEL2 B. 1 dag. En månad. Tre månader. Sex månader. Ett år 5 år. Alla.

En månad.
Skriv ut personbevis

Återköpen kommer att genomföras på Nasdaq OMX Stockholm i enlighet med gällande regler. 1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. 2.

5. Maximalt får 18 387 947 aktier återköpas. Emission och återköp av C-aktier för att säkra Karnov Groups skyldigheter enligt dess aktierelaterade incitamentsprogram Styrelsen för Karnov Group AB (publ) har i dag beslutat att emittera 46 510 C aktier och att omedelbart därefter återköpa samtliga dessa C-aktier. Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Skylt gångfartsområde upphör

Det leder till en värdeöverföring till aktieägarna och kan därför ses som en form av utdelning. Andra typer av värdeöverföring är traditionell kontantutdelning och inlösen av aktier. Återköp får ske, under perioden från och med den 16 augusti 2019 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst så många B-aktier att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var Styrelsen i Volati AB har beslutat att bolaget ska kunna förvärva högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna stamaktier får dock inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. För mer information om beslutet om återköp, se Pressmeddelande.

Högst så många aktier får återköpas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. 4. Återköp av aktier över Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki vid var tid gällande intervallet mellan högsta Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2018 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 240 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm Återköp av egna aktier. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2020, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till Attendos samtliga aktieägare.
Svensk lag streaming


Aktien - Wallenstam

Antalet aktier i företaget minskar. Ofta märks ingen stor skillnad på aktiekursen, men den enskilde aktieägaren påverkas.

45 18 allvarliga möjligheter 2021!: Ncc b aktien - joseluisleiva.es

2021-04-21 · Återköp får verkställas vid ett eller flera tillfällen, under perioden från och med den 21 april 2021 fram till nästa årsstämma, av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie som ligger inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp ett specifikt antal egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier. Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. Bosses bil Ab väljer att återköpa aktier för 10 000 kr (10 kr/aktie) detta år samtidigt som de väljer att dela ut 10 000 kr (10 kr/aktie) till aktieägarna genom en utdelning.

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp av egna B-aktier. Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans av aktier och kostnadstäckning, med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram samt LTI 2020. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms emittentregelverk, inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs ochlägsta säljkurs.